MỨC HỌC BỔNG

Mức học bổng hiện tại : 2.150.000 VND/kỳ

Trường học 4 năm : 2.150.000VND/kỳ x 8 kỳ = 17.200.000VND

Trường học 5 năm : 2.150.000VND/kỳ x 10 kỳ = 21.500.000VND

Trường học 6 năm : 2.150.000VND/kỳ x 12 kỳ = 25.800.000VND