Học bổng kỳ II năm học 2022-2023

Vì có vài trường gửi kết quả tổng hợp điểm của sinh viên muộn nên việc tiếp nhận bảng điểm và xét điểm của các sinh viên bị chậm, sau khi xét duyệt bảng điểm xong Quỹ đã trao học bổng học kỳ II năm học 2022-2023 thông qua chuyển thẳng vào tài...

Xem thêm
Học bổng kỳ I năm học 2022-2023

Sau khi xét duyệt hồ sơ của sinh viên xong, Quỹ đã trao học bổng học kỳ I năm học 2022-2023 thông qua chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của sinh viên vào ngày 12/04/2022 (thứ 4).

...
Xem thêm
Học bổng kỳ II năm học 2021-2022

Vì có vài trường gửi kết quả tổng hợp điểm của sinh viên muộn nên việc tiếp nhận bảng điểm và xét điểm của các sinh viên bị chậm hơn mọi năm, sau khi xét duyệt bảng điểm xong Quỹ đã trao học bổng học kỳ II năm học 2021 – 2022 thông...

Xem thêm
Học bổng kỳ I năm học 2021-2022

Vì lý do dịch Covid 19 nên việc tiếp nhận bảng điểm và xét điểm của các sinh viên bị chậm hợn mọi năm, sau khi xét duyệt bảng điểm xong Quỹ đã trao học bổng học kỳ I năm học 2021 – 2022, học bổng đã được chuyển vào tài khoản của...

Xem thêm
Học bổng kỳ II năm học 2020-2021

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid nên việc tiếp nhận bảng tổng hợp từ các trường có chậm trễ so với các năm trước, sau khi nhận Bảng tổng hợp kết quả học kỳ I năm học 2020-2021 của 22 trường đang nhận học bổng, Quỹ đã tiếp nhận và xét duyệt...

Xem thêm
Học kỳ I năm học 2020 – 2021

Vì lý do dịch Covid 19 nên việc tiếp nhận bảng điểm và xét điểm của các sinh viên bị chậm hợn mọi năm, sau khi xét duyệt bảng điểm xong Quỹ đã trao học bổng học kỳ II năm học 2019 – 2020, học bổng đã được chuyển vào tài khoản của...

Xem thêm
Học bổng kỳ II năm học 2019-2020

Vì lý do dịch Covid 19 nên việc tiếp nhận bảng điểm và xét điểm của các sinh viên bị chậm hợn mọi năm, sau khi xét duyệt bảng điểm xong Quỹ đã trao học bổng học kỳ II năm học 2019 – 2020, học bổng đã được chuyển vào tài khoản của...

Xem thêm
Học kỳ I năm học 2019-2020

Quỹ đã dựa vào kết quả xét duyệt bảng điểm HKII năm học 2018 – 2019 để lựa chọn sinh viên trao học bổng HKI năm học 2019 – 2020. Kèm theo công văn này, Quỹ xin được gửi danh sách sinh viên tiếp tục được nhận học bổng kỳ này, học bổng...

Xem thêm
Học kỳ II năm học 2018-2019

Quỹ đã dựa vào kết quả xét duyệt bảng điểm HKI năm học 2018 – 2019 để lựa chọn sinh viên trao học bổng HKII năm học 2018 – 2019. Kèm theo công văn này, Quỹ xin được gửi danh sách sinh viên tiếp tục được nhận học bổng kỳ này, học bổng...

Xem thêm
Học kỳ I năm học 2018-2019

Quỹ đã dựa vào kết quả xét duyệt bảng điểm HKII năm học 2017 – 2018 để lựa chọn sinh viên trao học bổng HKI năm học 2018 – 2019 và tân sinh viên nhận học bổng lần thứ 12. Kèm theo công văn này, Quỹ xin được gửi danh sách sinh viên...

Xem thêm