Thông báo Cuộc thi nói tiếng Hàn Kumho Asiana lần thức 7 (2018)
 
  1. Đơn vị tổ chức : Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana
  2. Đơn vị tài trợ : Asiana Airlines, Kumho Buslines, Trường Đại học Kyunghee
  3. Đối tượng tham gia : Sinh viên Việt Nam chính quy (Không hạn chế ngành học)
  4. Lịch trình cuộc thi
  Xem thêm

Lịch trình Thời gian Ghi chú