QUY TRÌNH XÉT CẤP HỌC BỔNG

1. Chọn sinh viên mới trao học bổng (Tháng 11 hàng năm)

– Gửi công văn đến Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch xin giới thiệu sinh viên

– Nhận danh sách sinh viên giới thiệu từ các trường

– Thông báo đến các trường sinh viên được nhận học bổng

– Tổ chức lễ trao học bổng/chuyển khoản học bổng vào tài khoản cá nhân của sinh viên

2. Chuyển khoản học bổng hàng kỳ (1 năm 2 lần : Tháng 5 và Tháng 11)

– Gửi công văn đến các trường yêu cầu nộp bảng tổng hợp kết quả học tập của sinh viên

– Nhận bảng điểm tổng hợp do nhà trường xét duyệt

– Thông báo kết quả danh sách sinh viên tiếp tục nhận học bổng hoặc thay thế

– Chuyển học bổng vào tài khoản cá nhân của sinh viên