Học kỳ I năm học 2014 – 2015

Tải về

 

 

Số: KVSC – 14 –                                        Hà Nội, ngày  tháng   năm 2014

V/v: Thông báo kết quả chuyển học bổng học kỳ I năm học 2014-2015

 

Kính gửi :                Đại học

Trước tiên, thay mặt Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana, tôi xin gửi lời chào trân trọng tới Quý trường.

 

Theo công văn Quý trường đã gửi kèm theo bảng điểm của sinh viên, Quỹ đã tiến hành xét duyệt bảng điểm và lựa chọn sinh viên trao học bổng HKI năm học 2014 – 2015. Quỹ xin gửi kèm công văn này danh sách sinh viên tiếp tục được nhận học bổng kỳ này. Học bổng đã được chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của sinh viên vào ngày 4/12/2014.

 

Đồng thời Quỹ cũng đã chuyển học bổng cho sinh viên năm 1 của Quý trường được chọn là sinh viên nhận học bổng kỳ 8 của Quỹ vào ngày 1/12/2014, các sinh viên sẽ tiếp tục nhận học bổng hàng kỳ theo quy chế và quy định hiện hành của Quỹ.

 

Học bổng kỳ tiếp theo sẽ được trao vào tháng 5 tới, Quỹ sẽ gửi công văn thông báo việc nhận bảng điểm xét duyệt trước đó, rất mong Quý trường chuẩn bị và nhắc nhở sinh viên gửi bảng điểm đúng thời gian để việc xét duyệt bảng điểm và chuyển học bổng cho sinh viên được tiến hành nhanh chóng.

 

Trân trọng,

 

 

Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

Chánh Văn phòng

 Lim Su Young