Thông báo Đại hội thi nói tiếng Hàn Kumho Asiana năm 2015

원고 샘플
1. Đơn vị tổ chức : Quỹ học bổng và văn hóa Việt Nam Kumho Asiana
2. Đơn vị tài trợ : Tập đoàn Kumho Asiana, Viện đào tạo quốc tế truờng Đại học Kyunghee
3. Lịch trình cuộc thi
4. Địa điểm : Thông báo địa điểm và thời gian chi tiết Vòng loại vào ngày 8 tháng 9 (T3)

Xem thêm